Reklam Sözlüğü

Reklam Sözlüğü
22.09.2020
1.221
Reklam Sözlüğü


Above the line : Pazarlama bütçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmıdır. Buna göre, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, POP malzemeleri gibi harcamalar “below-the-line” olarak adlandırılır.

Adhesion : Bir programın, ilgili hedef kitle bazında izleyicilerinin, tüm izleyicilere oranı. İlgili hedef kitle izleyicilerinin toplam izleyici sayısı içindeki oranı.

Advertorial Reklam / Tanıtıcı reklam : Bir ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtıldığı söz, görüntü ve müzik içeren tek bir reklamın canlı veya bant yayınlarda, programın bütünlüğü/gerçekleştiği mekan içinde anlaşmaya göre 60-90 saniye süreler dahilinde ekran üzerinde “advertorial reklam” ibaresiyle yayınlaması olarak ifade edilir. Anlaşılan süre dahilinde firma yetkilisinin veya görevlendireceği bir kisinin ürün/hizmetini detayli olarak tanıtması ve hakkında bilgi aktarması için belli bir senaryoya bağlı kalarak, ilgili program ortamında/ akışınında sunumun yapması şeklinde gerçekleşir.

Affinity Index : Bir hedef kitlenin, analiz konusu programdaki izleyici yoğunluğunun, tüm kişiler içinde varolma yoğunluğuna oranı.Programın bu hedef kitle tarafından özellikle tercih edilip edilmediği saptanır.

Alfa Index : Bir kanalın bir programa yaptiği zaman yatırımı ile bu programdan elde ettiği izleyici karının karşılaştırması.

ASP (Average Selling Price) : Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı.

A.T.S. (Average Time Spent) : İlgili program, reklam kuşağı veya kanalın ortalama izlenme süresi. (TV izleyenler bazında) A.T.S.%=RATING %/REACH%

Average Minute Rating : Dakika başına düşen ortalama izleyici oranı.

Average Time Viewed : Ortalama izlenme süresi. (Tüm evren bazında)

Az Sonra : Bir programın bitişinde yeralan ve akabinde başlayacak programı tanıtan jenerik.

Banner : İnternet sayfalarında yer alan küçük, dikdörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamlar.

Barter : Takas. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi.

Below the line : Pazarlama bütçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmı dışındaki harcamaları.

Beta Index : Bir programın reception share’i (izleyici karı) ile, programın yayınlandığı zaman diliminin, tüm gün tüm TV izleyicisinden aldığı payın karşılaştırılması.

Billboard : Açıkhava reklam panosu

Clutter : TV ve radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam, program tanıtımı, duyuruların toplamı.

Cost Efficiency : Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak.

Coverage : Bir programın birkaç bölümünü, birkaç ayrı programı ya da ayrı günleri/zaman dilimlerini “izleyen farkli kişilerin eklenerek toplam kaç kisiye ulaştığını” gösteren erişim değeridir.

CPP (Cost Per Rating point) : Rating başına düşen maliyet. CPP = TOPLAM HARCAMA GRP / RATING

CPS-CPP/Sec (Cost Per GRP Per Sec.) : Bir GRP değerinin bir saniyesinin maliyeti. CPS = TOPLAM HARCAMA TOPLAM SÜRE SN x GRP TOPLAM
SPOT ADET

CPT(Cost Per Thousand)/CPM(Cost Per Mile) : 1000 kişi başına düşen maliyet. CPT/CPM= KAMPANYA MALİYETİ x 1000 ERİSİLEN KİŞİ

Day After Recall : Ertesi günkü hatırlanma oranı. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan 15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı.

Doğrudan pazarlama : Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü.

Efektif Frekans : Mesajin istenilen etkiyi yaratabilmesi için, kaç kere bu hedef kitleye ulaşması gerektiği.

Efektif Reach : Medya planının efektif frekans düzeyinde elde ettiği erişim.

Emission Share : Bir kanalın, bir programa, toplam yayın süresinden ayırdıği zaman payını verir. Kanalın programa yaptığı zaman yatırımını gösterir.

Etkinlik pazarlaması : Genellikle sponsorluk şeklinde, bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma, turnuva, konser) bağlantılandırma.

Evren : Araştırmanın temsil ettiği nüfus. Evren tahmini, resmi nüfus sayım sonuçları ve veri tabanı araştırmasında elde edilen bilgilere göre yapılmaktadır.

Exclusive Reach : Bir kanalı bir zaman dilimi içerisinde en az bir dk.izleyen ve başka hiçbir kanalı izlememiş olan izleyici sayısı.

Eye Tracking : Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu.

Flowchart : Yıllık medya planının şematik gösterimi.

FMCG (Fast Moving Consumer Good) : Hızlı tüketim ürünleri.

Green Marketing : Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması.

GRP (Gross Rating Points) : Reklam spotlarinin belirli bir zaman aralığındaki toplam (BRÜT) izlenme oranı.

Heavy User : Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler.

IMC : Bütünleşik (Entegre) pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişiminin tüm öğelerini (reklam, satış tutundurma, PR, doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde, tutarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir.

Insert : Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmıs, yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan dökümanlar.

Jenerik : Filmin başında yer alan ve tanıtıcı bilgileri içeren kısım.

Jingle : Reklamda çesitli ses ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı.

Jenerik Sponsorlugu : Açılan tüm reklam kuşaklarının önünde kanal jingle’i ile birlikte 3 sn ekran paylaşımlı, 5 sn full sponsor görselli, reklam kuşakları çıkışında 5 sn full sponsor görselli, 3 sn ekran paylaşımlı şekilde yapılan sponsorluk uygulamasıdır.

Kolektif reklam : Birden fazla markanın kullandığı ortak reklamlar.

Konkur : Reklamverenin çeşitli reklam ajanslarına başvurarak bir reklam ajansı aradığını bildirmesi ve aralarından birini seçebilmesi için örnek kampanya hazırlamalarını istemesi.

Lansman : Fransızca lansman (lancement) sözü “tanıtma, ortaya çıkarma” anlamlarına gelmektedir. Lansman sözü yerine dilimizde tanıtım karşılığı bulunmaktadır. Bir ürün/hizmet ya da firmanın belirlenmiş bir konumlandırma ile pazara sürülmesi durumunu, yani tanıtımı ifade eder.

Light User : Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok altında kullanan
tüketiciler.

Loyalty : Seçilen programın izleyicilerini, o programı izledikleri zamanın
uzunluguna göre gruplandırır. İzleyiçinin programa bağlılığını gösterir.

Market Development : Pazar geliştirme. üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla, rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabası.

Market Segmentation : Pazar bölümleme. Heterojen bir pazarı benzer
ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak, bölümlemek.

Marketing Mix : Pazarlama karması. ürün, fiyat, tutundurma ve
dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan
kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir.

Mass Media : Daha çok geniş kitlelere yayın yapan, TV, radyo, basın,
outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır.

Media Plan : Reklam mesajının dogru hedef kitleye dogru medya ile
iletilmesi için tasarlanan plan.

Media Strategy : Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye
etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji.

Medium User : Bir markayi veya ürünü ortalama düzeyde kullanan
tüketiciler.

Non-Commercial Advertising : Ticari olmayan reklamlar. Toplumu veya
bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar.

OTS (Opportunity To See) : Hedef klitledeki bir kişinin reklam spotunu
ortalama görme sayısı. O.T.S. = GRP / REACH

Rate Card : Bir iletişim aracının reklam tarifesi, brüt liste fiyatı.

Reach : Bir kanalı ya da programı belirli bir zaman aralığı içerisinde
izleyen farklı kişilerin ortalama sayısı ya da evrene oranıdır.

Reception Share : Bir kanalın bir programdan elde ettiği izleyici sayısının,
tüm gün yayınlarından elde ettiği izleyici sayısına oranı. Kanalın bir programın yayınından elde ettiği izleyici karlılığını verir.

Sanal 3D Entegrasyon : Ürünün mekana üç boyutlu sanal olarak entegre
edilmesi.

Sanal Halı Serme : Futbol karşılaşması başlangıcında, devre arası ve
sonunda saha görüntüsü yerine logo serme.

Sanal Logo 360 : Ekranın sağ alt veya üst köşesinde kendi etrafında
dönen firma logosu.

Sanal Logo Entegrasyon : Firma logosunun mekana sanal olarak
yerleştirilmesi.

Sanal Reklam : Yayın sinyalini değiştiren elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekanla baglantılı olmayan, reklam yerleştirilmesi olarak tanımlanır.

Seasonality Index : Mevsimsellik endeksi. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış.

Share : Bir kanalın, belirli bir zaman aralığı içerisinde, toplam izlemeden
elde ettiği pay.

Sinopsis : Bir filmde “neyin anlatılacağını” barındıran metin, senaryonun
özet/öykü hali.

SOS (Share of Spending) : Ürün için yapılan harcamanın, toplam sektör harcaması içindeki payı.

SOV (Share of Voice) : Ürünün aldığı GRP’nin, sektördeki toplam GRP
içindeki payı.

Sponsorluk : Yayına konu olan programların veya bu programlarda kullanılan görsel ve işitsel eserlerin üretimi dışında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kendi adını, markasını, logosunu veya faaliyetlerini tanıtmak amacıyla bir programın finansmanına doğrudan veya dolaylı olarak destek olmaları olarak ifade edilir. (Sunar, Sundu,
Devam Ediyor, Devam Edecek. vb. ibareler ile)

SWOT : Bir marka veya şirket için “Strengths-Weaknesses OpportunitiesThreats” unsurlarının irdelendiği analiz türü.

Teaser : Ürün ya da üreticiyle ilgili bilgiyi vermeyerek merak uyandırması
amaçlanan reklam türü.

Tipolojik Ayraç : Önünde kanal jingle’i ile birlikte 3 sn ekran paylaşımlı, 5
sn full sponsor görselli şekilde yapılan sponsorluk uygulamasıdır.

Total Rating : Tüm kanallar için ortalama dakika başına düşen izleyici
oranı.Dakika başına düşen ortalama toplam izleme.

Voice Over : Dış ses. Reklamda görünmeyen kişinin/sunucunun sesi.
WOMM (word of mouth marketing) : Ürününüzü veya servislerinizi
kullanan tüketicilerin, o ürün veya servis hakkında olumlu tecrübelerini
çevrelerine yani potansiyel müşterilere aktarmasıdır. Tüketiciler olumlu
tecrübelerini aktardıkça ürününüzün veya servisinizin pazarlama mesaji
ücretsiz, güvenilir ve odaklı bir şekilde yayılır

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?