Reklamın Türleri

Reklamın  Türleri
17.09.2020
91.398
Reklamın Türleri

Reklam çeşitli sınıflandırmalarla değerlendirilebilmektedir. Reklamın içeriklerinin daha net anlaşılabilmesi için dokuz ayrı başlıkta sınıflandırma yapılabilmektedir. Aşağıdaki bu sınıflandırmalar ayrı ayrı başlıklar altında toplansa da birden çok sınıf aynı reklam içinde de kullanılabilmektedir.

1- Reklamı Yapanlar Açısından Reklamlar: Reklamı yapanlar
açısından reklamlar üretici reklamları, aracı reklamları ve hizmet reklamları olarak üç başlıkta değerlendirilebilmektedir.
Üretici Reklamları: Ürünün üreticisi olan işletme tarafından hedef tüketiciye ve bundan etkilenebilecek olan aracıya ürünün tanıtımını yaparak satışları arttırmak hedefiyle yapılan reklamlardır.
Aracı Reklamları: Kendisi ürün üretmeyen ancak ürünün üreticisi olan işletmelerin ürünlerini satan toptancı, perakendeci, ve aracı kurumların sattıkları ürünlerle ilgili ve pazarda kendi konumlandırmalarıyla ilgili hedef tüketicilere bilgi verdikleri reklamlardır. Aracı reklamları son tüketiciye ulaşabileceği gibi başka aracı işletmelere de ulaşabilmeyi hedefleyebilmektedirler.
Hizmet Reklamları: Tur şirketleri, eğitim şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, taşımacılık işletmeleri, hastaneler, güzellik salonları gibi hizmet üreten ve satan işletmelerin hedef tüketiciler için hazırladıkları reklamlarıdır.

2- Hedef Pazar Açısından Reklamlar: Hedef pazar açısından reklamlar reklam mesajı ve ürün veya hizmet özellikleri dikkate alınarak tüketicilere (son kullanıcılara) yönelik reklamlar, endüstriyel alıcılara yönelik reklamlar ve aracılara yönelik reklamlar olmak üzere üç başlıkta değerlendirilebilmektedir.
Tüketicilere (son kullanıcılara) Yönelik Reklamlar: Ürünün üreticisi veya aracı işletme tarafından hedef tüketicinin ürünün veya hizmetin özellikleri hakkında bilgilenmesi, farkına varması, rakiplerden ayrıştırılması, satış yerleri, satışla ilgili detaylarının anlatılması amacıyla oluşturulan reklamlardır.
Endüstriyel Alıcılara Yönelik Reklamlar: Hammadde veya yarı mamul alan işletmelere yönelik bilgilendirici ve ürün özelliklerini anlatma amacıyla oluşturulan reklamlardır.
Aracılara Yönelik Reklamlar: Ürünü veya hizmeti son tüketicilerle buluşturan ve işletmeler için dağıtım kanallarında bulunan toptancı ve perakendeciler gibi aracı satıcılara yönelik reklamlardır. Aracılar için cazip hale getirilen ürünün veya hizmetin aracıların stoklarında bulundurmaları, ürünü satmaları ve tüketiciye tanıtmaları hedeflenmektedir. Aracılar tarafından desteklenen ürünlerin hedef tüketicilerin kalite algısındaki ürün imajı daha yüksek olabilmektedir.

3- Amaç Açısından Reklamlar: Amaç açısından reklamlar birincil talep yaratan reklamlar ve seçici talep yaratan reklamlar olarak iki başlıkta incelenmektedir.
Birincil Talep Yaratan Reklamlar: Birincil talep yaratan reklamlar mevcut pazarın canlandırılması için veya yeni oluşturulmuş bir pazarın tanıtılıp hedef tüketicinin taleplerini artırmak için gerçekleştirilen reklamlardır. Belirli bir ürün veya hizmet markasının hedef tüketiciye sunulmasından ziyade pazarın hedef tüketiciye cazip hale getirilerek pazar satışlarının artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle pazarda bulunan markaların satış
rakamları pazar içindeki dizilimlerine göre artış gösterebilmektedir.
Seçici Talep Yaratan Reklamlar: En çok uygulanan reklam türlerindendir. Birincil talep yaratan reklamların aksine pazarda rekabet halinde bulunan markaların birbiriyle olan farklarını hedef tüketicilere anlatma amacı taşımaktadır. Böylelikle markanın pazar içindeki konumlandırılması, müşteri tutumlarını etkilemesi ve marka bağımlılığı yaratılarak markaya olan talebin artması amaçlanmaktadır.

4- Açıkça Yapılıp Yapılmaması (Ürün Yerleştirme) Açısından Reklamlar: Açıkça yapılıp yapılmaması açısından reklamlar açık reklamlar, gizli reklamlar ve özel tanıtıcı reklamlar olmak üzere üç başlıkta değerlendirilebilmektedir.
Açık Reklamlar: Reklam olduğu tüketici tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde oluşturulmuş reklamlardır. “Tamamen bedeli ödenerek, ajans, müşteri ve medya arasında karşılıklı anlaşmalarla yürütülen ve paralı ve de reklam olduğu açıkça belli olan reklam şeklidir.”
Gizli Reklamlar: Reklamı yapılan ürünün, reklamla alakasız herhangi bir yapı içinde dolaylı olarak bir şekilde konumlanması yoluyla yapılan reklamlardır. Özellikle ürünün veya hizmetin konumlanacağı yapıyla arasında bağlantı bulundurulmasına dikkat edilerek hedef tüketicide açık reklama karşı oluşturulan tepkinin ortadan kaldırılması ve yapı içinde olağan duran ürün veya hizmetin benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Filmlerde, dizilerde programlarda uygulanan ürün yerleştirmeleri veya sponsor olarak kullanılan marka isimleri başlıca örneklerdendir.
Özel Tanıtıcı Reklamlar: Kültür, turizm, sanat, eğitim vb. alanlarda hazırlanan, uzun tanıtımları içinde barındıran, bilgi vermeye dayalı ancak eğlence unsurunu da içinde barındırabilen, başında veya sonunda ürünü veya hizmeti tanıtıcı unsurlar bulundurulan gizli olmayan reklamlardır.

5- Taşıdığı Mesaj Açısından Reklamlar: Taşıdığı mesaj açısından reklamlar Ürün veya hizmet reklamları ve kurumsal reklamlar olarak iki başlık altında değerlendirilebilmektedir.
Ürün veya Hizmet Reklamları: Belirli mal veya hizmetin yararları, fiyatı ve satışı gibi özelliklerinin mesajın içeriğini oluşturarak hedef tüketicilere aktarılması ve bu doğrultuda marka bağlılığının oluşturulması hedeflenmektedir.
Kurumsal Reklamlar: Özellikle halkla ilişkiler amacına hizmet etmek için uygulanan reklam kapsamında değerlendirilebilen kurumsal reklamlarda, hedef tüketiciyle kurumun arasında bir bağ oluşturulmaya çalışılarak kurumun kamu yararına da hizmet eden bir örgüt olduğu hedef tüketiciye anlatılmaya çalışılmaktadır.

6- Kullanılan Mesajın Dayanağı Açısından Reklamlar: Kullanılan mesajın dayanağı açısından reklamlar duygusal mesajlı reklamlar ve olgusal reklamlar olarak iki başlıkta değerlendirilebilir.
Duygusal Mesajlı Reklamları: Özellikle moda, kozmetik, sağlık ve lüks tüketimle ilgili alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanların isteklerinin ön planda tutulduğu duygusal mesajlı reklamlarda korku, aşk cinsellik gibi temalar işlenebilmektedir.
Olgusal Reklamlar: Rasyonel kararları etkileyebilecek belgeler, ürün performansı, referans, başarı ödülleri gibi dayanakların kullanıldığı ve özellikle endüstriyel ürünlerde kullanılan reklamlardır.

7- Zaman Kriterine Göre Reklamlar: Zaman kriterine göre reklamlar hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar ve uzun dönemde satın aldırmaya yönelik reklamlar olarak iki başlıkta incelenebilmektedir.
Hemen Satın Aldırmaya Yönelik Reklamlar: Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlarda özellikle fiyata karşı duyarlılık yoğun olmaktadır. Satışı arttırıcı pazarlama stratejilerinin hedef tüketiciye iletilmesinde kullanılmaktadır. Özel günler, etkinlik zamanları veya belirli saatler vb. kullanılarak hedef tüketicinin süre dolmadan satın alımı gerçekleştirmesi amacıyla oluşturulmaktadır.
Uzun Dönemde Satın Aldırmaya Yönelik Reklamlar: Tüketicinin ikna olması ve satın alımı gerçekleştirmesi için belirli bir zamana ihtiyaç duyabileceği ürünler veya hizmetler için oluşturulan özellikle bilgilendirmeye ve ürünü tanıtmaya yönelik olan reklamlardır. Tüketicinin karar süreci için belirli maliyetleri veya satın alma gerçekleştikten sonra uzun dönem sürecek bir marka birlikteliği için verilebilecek kararları etkilemede kullanılabilmektedir.

8- Ödeme Açısından Reklamlar: Ödeme açısından reklamlar bireysel reklamlar ve ortaklaşa reklamlar olarak iki başlıkta incelenebilmektedir.
Bireysel Reklamlar: Üreticiler veya aracılar tarafından gerçekleştirilen ve reklam masraflarının sadece tek bir işletme tarafından karşılandığı reklamlardır. Amaç işletmenin rakiplerle rekabet etmesini sağlayarak farklı yanlarını anlatma çabasıdır.
Ortaklaşa Reklamlar: Birden fazla işletmenin reklam ücretini paylaşarak ödemesiyle gerçekleştirilen reklamlardır. Ortaklaşa reklamlar yatay ortaklaşa reklam ve dikey ortaklaşa reklam olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatay ortaklaşa reklamda aynı üretim veya aracı satıcı işletmelerden bir grubun oluşturulan reklam bütçesini paylaşmaları olarak tanımlanabilirken; dikey ortaklaşa reklam da ise reklam harcamaları aynı düzeydeki üreticiler ve aracılar tarafından karşılanmaktadır. Bu tip reklamlar çoğunlukla hedef tüketicinin çıkarlarını savunmak, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, toplumun bilgilenmesini veya yanlış bilinenlerin düzeltilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır.

9- Coğrafi Kapsam Açısından Reklamlar: Coğrafi kapsam açısından reklamlar yerel reklamlar, bölgesel reklamlar, ulusal reklamlar, uluslararası reklamlar ve küresel reklamlar olmak üzere beş başlıkta değerlendirilebilmektedir.
Yerel Reklamlar: Köy, kasaba, şehir gibi belirli küçük yerlerde bulunan işletmelerin veya aracı işletmelerinin bulundukları bölgede bulunan hedef tüketicilere yönelik ortak paylaşımları da içerebilen reklamları olarak tanımlanabilir.
Bölgesel Reklamlar: Belirli bir bölgeye hitap eden işletmelerin veya aracı işletmelerinin bölgesel olarak reklam faaliyetlerinde bulunması olarak açıklanabilmektedir. Çeşitli ulusal veya uluslararası işletmelerin de bölgelere göre değişkenlik gösteren ürün veya hizmetleri için de bölgesel reklam faaliyetlerinde bulunduğu söylenebilmektedir.
Ulusal Reklamlar: Ulusal ölçekte üretim ve dağıtım yapan şirketlerin veya aracı şirketlerin ulusal çapta oluşturdukları reklamlardır.
Uluslararası Reklamlar: Uluslararası şirketlerin, bulunduğu ülkelerdeki pazarlara yönelik reklamlarıdır. Uluslararası şirketler bu reklamlarda, bulundukları ülkedeki hedef tüketiciler için yerel reklam uygulamaları oluşturarak hedef tüketiciyle bir bağ oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Küresel Reklamlar: Özellikle küresel olarak belirli etkinliklerin olduğu dönemlerde bütün dünyanın ortak pazar olarak görülmesiyle oluşturulan reklamlardır. Bütün dünyada aynı zamanlarda veya etkinlik süresince gösterilmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?